home3 search
分享至社群網路

「陰」怎麼寫?國字「陰」的筆劃順序

「陰」的筆順動畫

「陰」的分步筆順指南

「陰」的基本信息

部首:

總筆劃數:11

注音:(多音字)  1.ㄧㄣ      2.ㄧㄣˋ      3.ㄢ    

拼音:(多音字)  1.yīn      2.yìn      3.ān    

「陰」同部首國字一覽

「陰」同音國字一覽