home3 search
分享至社群網路

「阤」怎麼寫?國字「阤」的筆劃順序

「阤」的筆順動畫

「阤」的分步筆順指南

「阤」的基本信息

部首:

總筆劃數:6

注音:(多音字)  1.ㄊㄨㄛˊ      2.ㄓˋ      3.ㄧˇ    

拼音:(多音字)  1.tuó      2.zhì      3.yǐ    

「阤」同部首國字一覽

「阤」同音國字一覽