home3 search
分享至社群網路

「閼」怎麼寫?國字「閼」的筆劃順序

「閼」的筆順動畫

「閼」的分步筆順指南

「閼」的基本信息

部首:

總筆劃數:16

注音:(多音字)  1.ㄜˋ      2.ㄧㄢ      3.ㄩˋ    

拼音:(多音字)  1.è      2.yān      3.yù    

「閼」同部首國字一覽

「閼」同音國字一覽