home3 search
分享至社群網路

「鑽」怎麼寫?國字「鑽」的筆劃順序

「鑽」的筆順動畫

「鑽」的分步筆順指南

「鑽」的基本信息

部首:

總筆劃數:27

注音:(多音字)  1.ㄗㄨㄢ      2.(又音)ㄗㄨㄢˇ      3.ㄗㄨㄢˋ    

拼音:(多音字)  1.zuān      2.(又音)zuǎn      3.zuàn    

「鑽」同部首國字一覽

「鑽」同音國字一覽