home3 search
分享至社群網路

「鍉」怎麼寫?國字「鍉」的筆劃順序

「鍉」的筆順動畫

「鍉」的分步筆順指南

「鍉」的基本信息

部首:

總筆劃數:17

注音:(多音字)  1.ㄉㄧ      2.ㄉㄧˊ      3.ㄔˊ    

拼音:(多音字)  1.dī      2.dí      3.chí    

「鍉」同部首國字一覽

「鍉」同音國字一覽