home3 search
分享至社群網路

「較」怎麼寫?國字「較」的筆劃順序

「較」的筆順動畫

「較」的分步筆順指南

「較」的基本信息

部首:

總筆劃數:13

注音:(多音字)  1.ㄐㄧㄠˋ      2.(又音)ㄐㄧㄠˇ      3.ㄐㄩㄝˊ    

拼音:(多音字)  1.jiào      2.(又音)jiǎo      3.jué    

「較」同部首國字一覽

「較」同音國字一覽