home3 search
分享至社群網路

「跐」怎麼寫?國字「跐」的筆劃順序

「跐」的筆順動畫

「跐」的分步筆順指南

「跐」的基本信息

部首:

總筆劃數:13

注音:(多音字)  1.ㄘˇ      2.ㄘㄞˇ      3.ㄘ    

拼音:(多音字)  1.cǐ      2.cǎi      3.cī    

「跐」同部首國字一覽

「跐」同音國字一覽