home3 search
分享至社群網路

「豁」怎麼寫?國字「豁」的筆劃順序

「豁」的筆順動畫

「豁」的分步筆順指南

「豁」的基本信息

部首:

總筆劃數:17

注音:(多音字)  1.ㄏㄨㄛ      2.ㄏㄨㄛˋ      3.ㄏㄜˋ      4.ㄏㄨㄚˊ    

拼音:(多音字)  1.huō      2.huò      3.hè      4.huá    

「豁」同部首國字一覽

「豁」同音國字一覽