home3 search
分享至社群網路

「蜡」怎麼寫?國字「蜡」的筆劃順序

「蜡」的筆順動畫

「蜡」的分步筆順指南

「蜡」的基本信息

部首:

總筆劃數:14

注音:(單音字)  -      1.ㄓㄚˋ      2.(又音)ㄔㄚˋ    

拼音:(單音字)  -      1.zhà      2.(又音)chà    

「蜡」同部首國字一覽

「蜡」同音國字一覽