home3 search
分享至社群網路

「莞」怎麼寫?國字「莞」的筆劃順序

「莞」的筆順動畫

「莞」的分步筆順指南

「莞」的基本信息

部首:

總筆劃數:11

注音:(多音字)  1.ㄨㄢˇ      2.ㄍㄨㄢˇ      3.ㄍㄨㄢ      4.ㄨㄢ    

拼音:(多音字)  1.wǎn      2.guǎn      3.guān      4.wān    

「莞」同部首國字一覽

「莞」同音國字一覽