home3 search
分享至社群網路

「臑」怎麼寫?國字「臑」的筆劃順序

「臑」的筆順動畫

「臑」的分步筆順指南

「臑」的基本信息

部首:

總筆劃數:18

注音:(多音字)  1.ㄖㄨˊ      2.(又音)ㄋㄠˋ      3.ㄦˊ    

拼音:(多音字)  1.rú      2.(又音)nào      3.ér    

「臑」同部首國字一覽

「臑」同音國字一覽