home3 search
分享至社群網路

「繇」怎麼寫?國字「繇」的筆劃順序

「繇」的筆順動畫

「繇」的分步筆順指南

「繇」的基本信息

部首:

總筆劃數:17

注音:(多音字)  1.ㄧㄡˊ      2.ㄧㄠˊ      3.ㄓㄡˋ    

拼音:(多音字)  1.yóu      2.yáo      3.zhòu    

「繇」同部首國字一覽

「繇」同音國字一覽