home3 search
分享至社群網路

「繃」怎麼寫?國字「繃」的筆劃順序

「繃」的筆順動畫

「繃」的分步筆順指南

「繃」的基本信息

部首:

總筆劃數:17

注音:(多音字)  1.ㄅㄥ      2.ㄅㄥˇ      3.ㄅㄥˋ    

拼音:(多音字)  1.bēng      2.běng      3.bèng    

「繃」同部首國字一覽

「繃」同音國字一覽