home3 search
分享至社群網路

「砟」怎麼寫?國字「砟」的筆劃順序

「砟」的筆順動畫

「砟」的分步筆順指南

「砟」的基本信息

部首:

總筆劃數:10

注音:(多音字)  1.ㄓㄚˋ      2.ㄓㄚˇ    

拼音:(多音字)  1.zhà      2.zhǎ    

「砟」同部首國字一覽

「砟」同音國字一覽