home3 search
分享至社群網路

「當」怎麼寫?國字「當」的筆劃順序

「當」的筆順動畫

「當」的分步筆順指南

「當」的基本信息

部首:

總筆劃數:13

注音:(多音字)  1.ㄉㄤ      2.ㄉㄤˋ      3.ㄉㄤˇ    

拼音:(多音字)  1.dāng      2.dàng      3.dǎng    

「當」同部首國字一覽

「當」同音國字一覽