home3 search
分享至社群網路

「潦」怎麼寫?國字「潦」的筆劃順序

「潦」的筆順動畫

「潦」的分步筆順指南

「潦」的基本信息

部首:

總筆劃數:15

注音:(多音字)  1.ㄌㄠˋ      2.ㄌㄠˇ      3.ㄌㄧㄠˊ    

拼音:(多音字)  1.lào      2.lǎo      3.liáo    

「潦」同部首國字一覽

「潦」同音國字一覽