home3 search
分享至社群網路

「治」怎麼寫?國字「治」的筆劃順序

「治」的筆順動畫

「治」的分步筆順指南

「治」的基本信息

部首:

總筆劃數:8

注音:(多音字)  1.ㄓˋ      2.ㄔˊ    

拼音:(多音字)  1.zhì      2.chí    

「治」同部首國字一覽

「治」同音國字一覽