home3 search
分享至社群網路

「汙」怎麼寫?國字「汙」的筆劃順序

「汙」的筆順動畫

「汙」的分步筆順指南

「汙」的基本信息

部首:

總筆劃數:6

注音:(多音字)  1.ㄨ      2.ㄨˋ      3.ㄩ      4.ㄩˊ      5.ㄨㄚ    

拼音:(多音字)  1.wū      2.wù      3.yū      4.yú      5.wā    

「汙」同部首國字一覽

「汙」同音國字一覽