home3 search
分享至社群網路

「歘」怎麼寫?國字「歘」的筆劃順序

「歘」的筆順動畫

「歘」的分步筆順指南

「歘」的基本信息

部首:

總筆劃數:16

注音:(單音字)  -      -      -    

拼音:(單音字)  -      -      -    

「歘」同部首國字一覽

「歘」同音國字一覽