home3 search
分享至社群網路

「樂」怎麼寫?國字「樂」的筆劃順序

「樂」的筆順動畫

「樂」的分步筆順指南

「樂」的基本信息

部首:

總筆劃數:15

注音:(多音字)  1.ㄩㄝˋ      2.ㄌㄜˋ      3.ㄌㄠˋ      4.ㄧㄠˋ    

拼音:(多音字)  1.yuè      2.lè      3.lào      4.yào    

「樂」同部首國字一覽

「樂」同音國字一覽