home3 search
分享至社群網路

「机」怎麼寫?國字「机」的筆劃順序

「机」的筆順動畫

「机」的分步筆順指南

「机」的基本信息

部首:

總筆劃數:6

注音:(單音字)  -      -      -      1.ㄐㄧ      2.(又音)ㄐㄧˇ    

拼音:(單音字)  -      -      -      1.jī      2.(又音)jǐ    

「机」同部首國字一覽

「机」同音國字一覽