home3 search
分享至社群網路

「更」怎麼寫?國字「更」的筆劃順序

「更」的筆順動畫

「更」的分步筆順指南

「更」的基本信息

部首:

總筆劃數:7

注音:(多音字)  1.ㄍㄥ      2.ㄐㄧㄥ      3.ㄍㄥˋ    

拼音:(多音字)  1.gēng      2.jīng      3.gèng    

「更」同部首國字一覽

「更」同音國字一覽