home3 search
分享至社群網路

「摻」怎麼寫?國字「摻」的筆劃順序

「摻」的筆順動畫

「摻」的分步筆順指南

「摻」的基本信息

部首:

總筆劃數:14

注音:(多音字)  1.ㄕㄢ      2.ㄕㄢˇ      3.ㄘㄢˋ      4.ㄔㄢ    

拼音:(多音字)  1.shān      2.shǎn      3.càn      4.chān    

「摻」同部首國字一覽

「摻」同音國字一覽