home3 search
分享至社群網路

「拗」怎麼寫?國字「拗」的筆劃順序

「拗」的筆順動畫

「拗」的分步筆順指南

「拗」的基本信息

部首:

總筆劃數:8

注音:(多音字)  1.ㄠˋ      2.ㄠˇ      3.ㄋㄧㄡˋ      4.ㄩˋ    

拼音:(多音字)  1.ào      2.ǎo      3.niù      4.yù    

「拗」同部首國字一覽

「拗」同音國字一覽