home3 search
分享至社群網路

「廁」怎麼寫?國字「廁」的筆劃順序

「廁」的筆順動畫

「廁」的分步筆順指南

「廁」的基本信息

部首:广

總筆劃數:12

注音:(多音字)  1.ㄘˋ      2.ㄘㄜˋ      3.ㄙˋ    

拼音:(多音字)  1.cì      2.cè      3.sì    

「廁」同部首國字一覽

「廁」同音國字一覽