home3 search
分享至社群網路

「奧」怎麼寫?國字「奧」的筆劃順序

「奧」的筆順動畫

「奧」的分步筆順指南

「奧」的基本信息

部首:

總筆劃數:13

注音:(多音字)  1.ㄠˋ      2.ㄩˋ    

拼音:(多音字)  1.ào      2.yù    

「奧」同部首國字一覽

「奧」同音國字一覽