home3 search
分享至社群網路

「夾」怎麼寫?國字「夾」的筆劃順序

「夾」的筆順動畫

「夾」的分步筆順指南

「夾」的基本信息

部首:

總筆劃數:7

注音:(多音字)  1.ㄐㄧㄚˊ      2.(又音)ㄐㄧㄚ      3.ㄐㄧㄚˋ    

拼音:(多音字)  1.jiá      2.(又音)jiā      3.jià    

「夾」同部首國字一覽

「夾」同音國字一覽