home3 search
分享至社群網路

「單」怎麼寫?國字「單」的筆劃順序

「單」的筆順動畫

「單」的分步筆順指南

「單」的基本信息

部首:

總筆劃數:12

注音:(多音字)  1.ㄉㄢ      2.ㄕㄢˋ      3.ㄔㄢˊ    

拼音:(多音字)  1.dān      2.shàn      3.chán    

「單」同部首國字一覽

「單」同音國字一覽