home3 search
分享至社群網路

「唶」怎麼寫?國字「唶」的筆劃順序

「唶」的筆順動畫

「唶」的分步筆順指南

「唶」的基本信息

部首:

總筆劃數:11

注音:(多音字)  1.ㄐㄧㄝˋ      2.ㄐㄧˊ      3.ㄗㄜˋ    

拼音:(多音字)  1.jiè      2.jí      3.zè    

「唶」同部首國字一覽

「唶」同音國字一覽