home3 search
分享至社群網路

「咽」怎麼寫?國字「咽」的筆劃順序

「咽」的筆順動畫

「咽」的分步筆順指南

「咽」的基本信息

部首:

總筆劃數:9

注音:(多音字)  1.ㄧㄢ      2.ㄧㄢˋ      3.ㄧㄝˋ    

拼音:(多音字)  1.yān      2.yàn      3.yè    

「咽」同部首國字一覽

「咽」同音國字一覽