home3 search
分享至社群網路

「咇」怎麼寫?國字「咇」的筆劃順序

「咇」的筆順動畫

「咇」的分步筆順指南

「咇」的基本信息

部首:

總筆劃數:8

注音:(多音字)  1.ㄅㄧㄝˊ      2.ㄅㄧˇ      3.ㄅㄧˋ    

拼音:(多音字)  1.bié      2.bǐ      3.bì    

「咇」同部首國字一覽

「咇」同音國字一覽