home3 search
分享至社群網路

「句」怎麼寫?國字「句」的筆劃順序

「句」的筆順動畫

「句」的分步筆順指南

「句」的基本信息

部首:

總筆劃數:5

注音:(多音字)  1.ㄐㄩˋ      2.ㄍㄡ      3.ㄍㄡˋ    

拼音:(多音字)  1.jù      2.gōu      3.gòu    

「句」同部首國字一覽

「句」同音國字一覽