home3 search
分享至社群網路

「几」怎麼寫?國字「几」的筆劃順序

「几」的筆順動畫

「几」的分步筆順指南

「几」的基本信息

部首:

總筆劃數:2

注音:(單音字)  -      -      1.(讀音)ㄐㄧˇ      2.(語音)ㄐㄧ    

拼音:(單音字)  -      -      1.(讀音)jǐ      2.(語音)jī    

「几」同部首國字一覽

「几」同音國字一覽