home3 search
分享至社群網路

「儃」怎麼寫?國字「儃」的筆劃順序

「儃」的筆順動畫

「儃」的分步筆順指南

「儃」的基本信息

部首:

總筆劃數:15

注音:(多音字)  1.ㄔㄢˊ      2.ㄊㄢˇ      3.ㄕㄢˋ    

拼音:(多音字)  1.chán      2.tǎn      3.shàn    

「儃」同部首國字一覽

「儃」同音國字一覽