home3 search
分享至社群網路

「倭」怎麼寫?國字「倭」的筆劃順序

「倭」的筆順動畫

「倭」的分步筆順指南

「倭」的基本信息

部首:

總筆劃數:10

注音:(多音字)  1.ㄨㄛ      2.ㄨㄟ      3.ㄨㄛˇ    

拼音:(多音字)  1.wō      2.wēi      3.wǒ    

「倭」同部首國字一覽

「倭」同音國字一覽