home3 search
分享至社群網路

「個」怎麼寫?國字「個」的筆劃順序

「個」的筆順動畫

「個」的分步筆順指南

「個」的基本信息

部首:

總筆劃數:10

注音:(多音字)  1.ㄍㄜˋ      2.˙ㄍㄜ      3.ㄍㄜˇ    

拼音:(多音字)  1.gè      2.ge      3.gě    

「個」同部首國字一覽

「個」同音國字一覽