home3 search
分享至社群網路

「俺」怎麼寫?國字「俺」的筆劃順序

「俺」的筆順動畫

「俺」的分步筆順指南

「俺」的基本信息

部首:

總筆劃數:10

注音:(多音字)  1.ㄢˇ      2.ㄧㄢˋ    

拼音:(多音字)  1.ǎn      2.yàn    

「俺」同部首國字一覽

「俺」同音國字一覽