home3 search
分享至社群網路

「俞」怎麼寫?國字「俞」的筆劃順序

「俞」的筆順動畫

「俞」的分步筆順指南

「俞」的基本信息

部首:

總筆劃數:9

注音:(多音字)  1.ㄩˊ      2.ㄩˋ      3.ㄕㄨ    

拼音:(多音字)  1.yú      2.yù      3.shū    

「俞」同部首國字一覽

「俞」同音國字一覽