home3 search
分享至社群網路

「佛」怎麼寫?國字「佛」的筆劃順序

「佛」的筆順動畫

「佛」的分步筆順指南

「佛」的基本信息

部首:

總筆劃數:7

注音:(多音字)  1.ㄈㄛˊ      2.ㄅㄧˋ      3.ㄈㄨˊ    

拼音:(多音字)  1.fó      2.bì      3.fú    

「佛」同部首國字一覽

「佛」同音國字一覽