home3 search
分享至社群網路

「个」怎麼寫?國字「个」的筆劃順序

「个」的筆順動畫

「个」的分步筆順指南

「个」的基本信息

部首:

總筆劃數:3

注音:(單音字)  -      -      -    

拼音:(單音字)  -      -      -    

「个」同部首國字一覽

「个」同音國字一覽