home3 search
分享至社群網路

「三」怎麼寫?國字「三」的筆劃順序

「三」的筆順動畫

「三」的分步筆順指南

「三」的基本信息

部首:

總筆劃數:3

注音:(多音字)  1.ㄙㄢ      2.ㄙㄚ      3.ㄙㄢˋ    

拼音:(多音字)  1.sān      2.sā      3.sàn    

「三」同部首國字一覽

「三」同音國字一覽